Giới thiệu khoa

Khoa tiếng Nhật

Khoa tiếng Nhật được thành lập vào năm 2001. Học sinh được chia thành các lớp học tùy theo khả năng tiếng Nhật và mục đích học tập, nội dung bài học Tiếng Nhật chi tiết sẽ thay đổi tùy theo lớp.

Dành cho học sinh quốc tịch Việt Nam

Liên lạc

Facebook

Liên lạc dành cho học sinh có quốc tịch khác

086-801-5007

Khoa văn hóa quốc tế

Khoa văn hóa quốc tế được thành lập vào tháng 4 năm 2007, nhằm mục đích giáo dục nâng cao để giúp học sinh đạt được các mục tiêu như thi vào khóa thạc sĩ, thi vào trường đại học quốc lập và công lập, trường chuyên môn.

日本語版

Phần mềm Adobe® Reader® được Adobe Systems cung cấp miễn phí để xem các tập tin PDF.